നീലിമേ രാഗസിന്ദൂരവാനിൽ

Year: 
1978
Film/album: 
Neelime raagasindoora
0
No votes yet

നീലിമേ രാഗസിന്ദൂരവാനിൽ
നിന്റെ സല്ലാപ നേരം
അന്തിയോ പുലരിയോ

മേഘം നീ മയങ്ങും
ഈറൻ നിശാതല്പമോ
ഈ മണ്ണിൽ വീണുണർന്ന
പൂവിൽ വന്നൂറിനിൽക്കും
തേൻതുള്ളി തേടിയെത്തും
വണ്ടും നിന്റെ ചങ്ങാതിയോ
(നീലിമേ..)

താളം ആദിതാളം
നിൻ ജീവഗാനോത്സവം
തേൻമുല്ല ഓമനിയ്ക്കും
പൂന്തെന്നൽ ആലപിയ്ക്കും
ശൃംഗാര ഗീതമെല്ലാം
ഇന്നും നിന്റെ സംഗീതമോ
(നീലിമേ..)

Neelime... | THANAL | Bichu Thirumala | Jithin Shyam | Vani Jairam | 1975