പാല്‍ക്കിണ്ണമോ

പാ പാ പ പാ... പാ പാ പ പാ...

പാല്‍ക്കിണ്ണമോ നിലാമുഖം ഏങ്കും കന്നമോ
പൂഞ്ചേലയില്‍ വണ്ണ പൂഞ്ചോലയോ
പൂവായിതഴില്‍ വിരിയും കവിതൈ നീ
താങ്കാതയ്യാ ഇന്ത ആരാധനൈ
ദേവാലയം കാണാ പുഷ്പാര്‍ച്ചനൈ
ദേവി കേക്കാമലൈനാളുമാലാപനൈ
പാല്‍ക്കിണ്ണമോ.. നിലാമുഖം ഏങ്കും കന്നമോ..

മേലാടൈ മേലാടും കാറ്റ്രോട് നാനിന്റ്ര് ഏനോ കോപം കൊള്‍കിറേന്‍
നീയാളും രാജാത്തി പൂങ്കാറ്റ്രും തീയെന്റ്ര്താനേ മൂടിക്കൊള്‍കിറാന്‍
സെന്തൂരവാന്മേടയില്‍ അന്തിപൂജൈനേരം പന്താടവന്തേനടീ...
ഉന്‍ തേവൈഹള്‍ പെണ്‍താങ്കുമോ
എന്‍ദേഹമേ പൊന്നാനതേ പോതുമേ പോതും പോതും എന്റ്രുനീശൊല്ലുമട്ടും
പാല്‍ക്കിണ്ണമോ.. നിലാമുഖം ഏങ്കും കന്നമോ..

നീയാടൈ പോതാത് നീയാടതോതാഹനീരില്‍ നെഞ്ചം വേകുതേ
പെണ്ണാസയെല്ലാമുന്‍ കൈരാസിമുന്നാലെ തീര്‍ന്ത് ഒയ്ന്തു പോഹ്തേ

പൊല്ലാതെ നീര്‍ശാറലിന്‍ കൊഞ്ചനഞ്ചനാണം ഇല്ലാമല്‍ സെയ്‌വേനടീ..
ഉന്‍ തേവൈഹള്‍ പെണ്‍താങ്കുമോ
എന്‍ദേഹമേ പൊന്നാനതേ പോതുമേ പോതും പോതും എന്റ്രുനീശൊല്ലുമട്ടും

പാല്‍ക്കിണ്ണമോ നിലാമുഖം ഏങ്കും കന്നമോ
പൂഞ്ചേലയില്‍ വണ്ണ പൂഞ്ചോലയോ
പൂവായിതഴില്‍ വിരിയും കവിതൈ നീ
താങ്കാതയ്യാ ഇന്ത ആരാധനൈ
ദേവാലയം കാണാ പുഷ്പാര്‍ച്ചനൈ
ദേവി കേക്കാമലൈനാളുമാലാപനൈ
പാല്‍ക്കിണ്ണമോ.. നിലാമുഖം ഏങ്കും കന്നമോ..

 

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Paalkkinnamo

Additional Info

Year: 
1993