മിഴികൾ പിന്നെയും

 [ ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല , നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ]