യാത്രയാകുമോർമ്മതൻ

[ ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല, ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ? ]  

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Yathrayakumormmathan

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം