വിരുന്നിനു വിളി കേൾക്കണ്ട

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
viruninu vili kelkkanda

Additional Info

Year: 
1971

അനുബന്ധവർത്തമാനം