ആശാനേ എന്റാശാനേ

ആശാനേ എന്റാശാനേ
ഈ നാടിന്റെ ഗതിയിനിയെന്താണ്
അതോര്‍ക്കുമ്പം എനിക്കാദ്യം സഹിക്കാം
പിന്നെ സഹിക്കാന്‍ വയ്യാ
അച്ഛനാണെ അമ്മയാണെ ഈശ്വരനാണെ
ഈശ്വരനാണെ (2 )

നാട് നന്നാക്കാന്‍ വന്ന നേതാക്കന്മാരോ
നാട് മുടിക്കാന്‍ മത്സരമാണേ (2 )
പകലെല്ലാം പ്രസംഗം സോഷ്യലിസ പ്രസംഗം
പാതിരാവാകുമ്പോള്‍ അവതാരമെടുക്കും
അവന്റെയൊരവതാരം..
കുടി പിടി അടി കൂത്താട്ടം..കുഴഞ്ഞാട്ടം
ഇവരാണോ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാര്‍

ആശാനേ എന്റാശാനേ
ഈ നാടിന്റെ ഗതിയിനിയെന്താണ്
അതോര്‍ക്കുമ്പം എനിക്കാദ്യം സഹിക്കാം
പിന്നെ സഹിക്കാന്‍ വയ്യാ
അച്ഛനാണെ അമ്മയാണെ ഈശ്വരനാണേ ..
ഈശ്വരനാണേ ..(2 )

എവിടെ തിരഞ്ഞൊന്നു നോക്കിയെന്നാലും
അഴിമതികളുടെ കൊടിപാറുന്നേ (2)
പഠിച്ചാലും രക്ഷയില്ല പണിചെയ്‌താല്‍ രക്ഷയില്ല
പാവങ്ങള്‍ക്കീ നാട്ടില്‍ ഗതിയില്ലല്ലോ..

പിരിവെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തട്ടിപ്പുകള്‍
അടടാ പാവങ്ങള്‍ക്കീ നാട്ടില്‍..ഗതിയില്ലല്ലോ

ആശാനേ എന്റാശാനേ
ഈ നാടിന്റെ ഗതിയിനിയെന്താണ്
അതോര്‍ക്കുമ്പം എനിക്കാദ്യം സഹിക്കാം
പിന്നെ സഹിക്കാന്‍ വയ്യാ..
അച്ഛനാണെ അമ്മയാണെ ഈശ്വരനാണേ
ഈശ്വരനാണേ ..
ആശാനേ എന്റാശാനേ
ഈ നാടിന്റെ ഗതിയിനിയെന്താണ്

Aashaane Entaashaane.....(Preetha Madhu)