താനാരോ തന തന്നനാരാരോ

താനാരോ തന തന്നനാരാരോ
താനാരോ തന തന്നനാരാരോ
താനാരോ തന തന്നനാരാരോ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ ലഭ്യമല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ
ചേർക്കാൻ സഹായിക്കാമോ]