കാക്കി ..കാക്കി

ധീം ധീം ധീം ധീം തകധിമി
ധീം ധീം ധീം ധീം കാക്കി
ധീം ധീം ധീം ധീം തകധിമി
ധീം ധീം ധീം ധീം കാക്കി
കാക്കി ..കാക്കി ...
കാക്കി ..കാക്കി ....
കാക്കി ..
ധീം ധീം ധീം ധീം തകധിമി
ധീം ധീം ധീം ധീം കാക്കി
ധീം ധീം ധീം ധീം തകധിമി
ധീം ധീം ധീം ധീം കാക്കി

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
kakki kakki title song

Additional Info

Year: 
2007