ഒരു നാളും കാണാതെ ഇരുപുറവും അറിയാതെ

 

ഒരു നാളും കാണാതെ ഇരുപുറവും അറിയാതെ
ഒരു ജന്മം പോലെ എന്നാലും...
കരയറിയാ തിരപോലെ ദിശകാണാ കിളി പോലെ
മറുജന്മ തേടി പോകയോ...
ചാപ്പാ കുരിശ്... ചാപ്പാ കുരിശ്....
ചാപ്പാ...
ചാപ്പാ കുരിശ്.......

തന്നാരേ താനാരേ.. തന്നാനാ താനാരേ
തന്നാനാ താനാരേ..
ചാപ്പാ കുരിശ്.........

കരയറിയാ തിരപോലെ ദിശകാണാ കിളിപോലെ
മറുജന്മം തേടി പോകയോ...
ചാപ്പാ കുരിശ്ശ്.......
ആ‍ ആ.... ഓ ഓ ഒ ഒ  ഒ..
ആഹാ...അ അ അ....

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Oru naalum kaanathe irupuravum ariyathe

Additional Info

Year: 
2011