ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരം

 

ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരം കവി
ഭാവന കതിരിട്ട തീരൻ
മലയാളനാടിന്റെ നിറമാറിൽ നിന്നും
അമൃതം പൊഴിയുന്ന തീരം
(ഭാരതപ്പുഴയുടെ...)

കാറ്റിന്റെ താളത്തിൽ കാലത്തു മന്തിയ്ക്കും
കഥകളിപ്പദം പാടും തീരം
തണൽ വീശിയുണരുന്ന തരുവല്ലി മാമാങ്ക
കഥ കേട്ടൂറങ്ങുന്ന തീരം
(ഭാരതപ്പുഴയുടെ...)

തുഞ്ചന്റെ നാരായത്തുഞ്ചത്തു നിന്നും
മഞ്ജുപദമധു പെയ്ത തീരം
മണൽ കൊണ്ടു മൂടുന്നോരുടൽ കൊണ്ടു രാവിന്റെ
മണിവീണ പുണരുന്ന തീരം
(ഭാരതപ്പുഴയുടെ...)

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Bharatha puzhayude

Additional Info