ഒരോർമ്മയിൽ

 

 

ഒരോർമ്മയിൽ നനഞ്ഞൊരാ നിലാവുറങ്ങിയോ
തളിർ ചില്ലമേൽ കുളിരും പുണർന്നു രാവും മയങ്ങിയോ
(ഒരോർമ്മയിൽ...)

വിമൂകമാം തൃസന്ധ്യയായ്
അകന്നകന്നു പോകയോ
നീ പറന്നകന്നു പോകയോ (2)
വിലോലമായ് ഹാർമ്മോണിയത്തിൽ
വിരൽ തഴുകി നീ അരകിയോ
ഗസൽ നാളമായെൻ നെഞ്ചിലോ
(ഒരോർമ്മയിൽ...)

പാടാൻ മറന്ന മൗനങ്ങൾ
തേടുന്നുവോ പ്രിയ ബാസുരി (2)
തബലയിൽ താളം പിടയുമ്പോഴും (2)
സിതാറിൽ നിൻ കൊഞ്ചലോ സഖീ
(ഒരോർമ്മയിൽ...)