അക്കരെ അക്കരെ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
1
Average: 1 (1 vote)

 

അക്കരെ അക്കരെ അക്കരെക്കാണുന്നൊര
ഞ്ജനനീലത്തണലില്ല
ഇത്തിരി ഇത്തിരി ദാഹനീർ മുത്തിനായ്
ഈ കൊച്ചു കുമ്പിൾ ഞാൻ നീട്ടി വന്നു

പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടു ഞാൻ
തത്ത്വവിചാരങ്ങൾ കേട്ടു
ആയിരം വേഴാമ്പൽ പക്ഷികളപ്പൊഴെ
ന്നാത്മാവിൽ കേഴുകയായിരുന്നു

ജീവിക്കൂ ജീവിക്കുവാനെന്നെ വിട്ടേക്കൂ
ജീവനുറക്കേക്കരഞ്ഞൂ
പൂവിന്റെ സത്യം പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളീ
പൂവിനെ കീറി മുറിച്ചെറിഞ്ഞൂ