മന്ദാരക്കൊമ്പത്തെച്ചിങ്കാരപ്പൊൻ പൂവേ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

മന്ദാരക്കൊമ്പത്തെ ചിങ്കാരപൊൻപൂവേ
നിൻ കവിൾ വാടരുതേ
കണ്ണാരം പൊത്തും നിൻ കൈക്കുമ്പിൾ ചാർത്തും
കുങ്കുമം മായരുതേ
നിന്നോമൽ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിക്കൊഞ്ചലില്ലേ സ്നേഹ
പുഞ്ചിരിക്കൊഞ്ചലില്ലേ (മന്ദാര..)

ഋതുഭേദസന്ധ്യകൾ വരവേൽക്കുമോർമ്മയിൽ
നിഴൽ പോലെ മിന്നിയോ ശ്രുതി ചേർന്ന സാഗരം
പറയാതറിഞ്ഞ നിൻ കഥ കേട്ടലിഞ്ഞൊരെൻ
സ്വരരാഗസാന്ദ്രമാം മണിവീണയായി നീ
കൺകോണിൽ പൂക്കും പൂന്തിങ്കൾ പോലെ
കാണാപ്പൂഞ്ചുണ്ടിൽ കന്നിത്തേൻ പോലെ നെഞ്ചിൽ
പ്പൊന്മുത്തായ് ചാഞ്ഞുറങ്ങ് (മന്ദാര..)

പ്രിയമാർന്ന പാട്ടുമായ് പകൽ മാഞ്ഞു പോകവേ
കുളിരാർന്നു നൽകിയോ കവിളോരമുമ്മകൾ
അലിയാതലിഞ്ഞ നിൻ കളിവാക്കു കേൾക്കവേ
അനുരാഗസാരമായ് സ്വയമാർന്ന സാന്ത്വനം
ചില്ലോലത്തുമ്പിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നാടും
കണ്ണാടിത്തൂവൽമണി പ്രാവേ
എന്നുള്ളിൽ നിന്നോമല്‍പ്പാട്ടു മാത്രം (മന്ദാര...)

-------------------------------------------------------------------------------