ഗുരുവായൂർ ഓമന കണ്ണനാമുണ്ണിക്ക്

ഗുരുവായൂര്‍ ഓമന കണ്ണനാം ഉണ്ണിക്ക്

ചില നേരമുണ്ടൊരു കള്ള നാട്യം

 

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Guruvayur omana kannanamunnik