കലാനിലയം ശ്രീകല

Kalanilayam Sreekala

കലാനിലയം കൃഷ്ണൻ നായർ നിർമ്മിച്ച്‌ സംവിധാനം ചെയ്ത "ഇന്ദുലേഖ" എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച കലാനിലയം ശ്രീകല