എ കെ ശിവശങ്കരപിള്ള

Name in English: 
A K Sivasankara Pilla