രാമുവിന്റെ മനൈവികൾ

Under Production
Ramuvinte Manaivikal

മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരേ സമയം നിർമിക്കുന്ന 'രാമുവിന്‍റെ മനൈവികൾ' കാലിക പ്രസക്തമായ പ്രമേയമാണ് ദൃശ്യവത്‌കരിക്കുന്നത്.