റെയിൽവേ ഗാർഡ്

RAILWAY GUARD

ദീപു കരുണാകരനും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ, ഒരു റെയിൽവേ ഗാർഡിന്റെ കഥ പറയുന്നു.