പ്രായം

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

ആൻഡ് ദി ഓസ്ക്കാർ ഗോസ് റ്റു എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം സലിം അഹമ്മദ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം.