കാക്കത്തുരുത്ത്

Kaakkathuruthu
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കാക്കത്തുരുത്ത്, എരമല്ലൂർ

Official Trailer | KAKKATHURUTHU | Madhusoodhanan Mavelikkara | Shaji Pandavath | Venu B Nair