ഗരുഡരേഖ

Garudarekha
കഥാസന്ദർഭം: 

നാഗമാണിക്യത്തിനായി തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നവരോട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്ന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന നാഗദേവതയുടെ കഥ.

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: