ഫ്ലഷ്

Flush

ലാൽ ജോസിൻറെ സഹായിയായിരുന്ന ആയിഷ സുൽത്താന ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം.