ചായം പൂശിയ വീട്

Chayam Poosiya Veedu
Tagline: 
The paintes house
കഥാസന്ദർഭം: 

മനുഷ്യന്റെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വികാരങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 

The Painted House (CHAAYAM POOSIYA VEEDU) Trailer