ത്രിസന്ധ്യ

Released
Thrisandhya
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 November, 1990