പിസ്ത സുമാക്കിറ

Year: 
2013
Film/album: 
pistha sumakkira
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

Hey Surika Rika Mukka Muzham

Pote Maaari Kozhunthu

Kabathilu Maatti Pudichu

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

 

Hey Surika Rika Mukka Muzham

Pote Maaari Kozhunthu

Kabathilu Maatti Pudichu

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

 

Damale.. Hey.. Dama Daama Daama Daaamale..

Hey Dama Danakkulakina De De..

Daskilakina De De..

Danda Nakka Danakku Nakka De De De De..

 

Hey Ara Kirukkira Mukka Muzham

Lote Latti Marunnu

Kanakkinu Vaatiyeduthu

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

 

Hey Surika Rika Mukka Muzham

Pote Maaari Kozhunthu

Kabathilu Maatti Pudichu

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

Pista Suma Kira So Maari Jama Kiraaya

 

Damale.. Hey.. Dama Daama Daama Daaamale..

Hey Dama Danakkulakina De De..

Daskilakina De De..

Danda Nakka Danakku Nakka De De De De..

 

Pista.. Danda Nakka Danakku Nakka De De De De..

SuuypjzzqRw