ഡോ. സന്തോഷ് സൌപർണ്ണിക

Dr. Santhosh Souparnika
സംവിധാനം: 2
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

സംവിധായകൻ. “അർദ്ധനാരി” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന, സംവിധാനം എന്നിവ നിർവ്വഹിച്ചു.