സി കെ ദിനേശൻ

CK Dineshan

വിദൂഷകൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ്