സി എൻ വെങ്കട്ട് സ്വാമി

C N Venkat Swamy
സംവിധാനം: 2
തിരക്കഥ: 2