ബൊയപ്പടി ശ്രീനു

Name in English: 
Boyapadi Srinu
Artist's field: 
Alias: 
ബി ശ്രീനു

തെലുങ്ക് സംവിധായകൻ