പേൾ മീഡിയ ആൻഡ് മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Pearl media and movie productions prvt ltd

പേൾ മീഡിയ ആൻഡ് മൂവി പ്രൊഡക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്‌