നേര് ഫിലിംസ്

Title in English: 
Neru Films

നേരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി രൂപം കൊടുത്ത സിനിമാ ബാനറാണ് ‘നേര് ഫിലിംസ്’. ഈ ബാനറിൽ “ചായില്യം’ എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചു.