ഹാപ്പി & റൂബി സിനിമാസ്

Title in English: 
Happy & Ruby Cinemas

സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ലോക്പാൽ ജോഷി 2013
ബണ്ടി ചോർ മാത്യൂസ് എബ്രഹാം 2013

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഷെബി ചാവക്കാട് 2013