ശ്രീ രാജേശ്വരി ഫിലിംസ്

Title in English: 
Sree Rajeswari Films

ബാനർ

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
വെള്ളം ടി ഹരിഹരൻ 1985