ആബാ ദൈവമേ - സജീവ്‌

ആബാദൈവമേ

ആബാ ദൈവമേ, അലിയും സ്നേഹമേ
ആശാ നാളമേ അഭയം നൽകണേ
കോറസ് : നിന്റെ ദിവ്യരാജ്യം മന്നിടത്തിൽ വരണം
നിന്റെ ഉള്ളം ഭൂവിലെങ്ങും നിറയാൻ
മണ്ണും വിണ്ണും പാടും നിന്റെ പുണ്യഗീതം
പാരിടത്തിൽ ദൈവരാജ്യം പുലരാൻ
അന്നന്നുള്ള ദിവ്യഭോജ്യം ഞങ്ങൾക്കിന്നും നൽകിടേണം
താതനാം മഹേശനേ

ആ ആ ആ ലല്ല ലല്ല ലല്ല
സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യസിയോനിൽ വാനദൂതരെല്ലാരും കീര്‍ത്തിക്കും രാജാവേ
മന്നിടത്തിൽ മാലോകര്‍ ആമോദത്തോടൊന്നായി പൂജിക്കും രാജാവേ (സ്വര്‍ഗ്ഗ..

കോറസ് : നിന്റെ ദിവ്യരാജ്യം മന്നിടത്തിൽ വരണം
നിന്റെ ഉള്ളം ഭൂവിലെങ്ങും നിറയാൻ
മണ്ണും വിണ്ണും പാടും നിന്റെ പുണ്യഗീതം
പാരിടത്തിൽ ദൈവരാജ്യം പുലരാൻ
അന്നന്നുള്ള ദിവ്യഭോജ്യം ഞങ്ങൾക്കിന്നും നൽകിടേണം
താതനാം മഹേശനേ
ആബാ ദൈവമേ, അലിയും സ്നേഹമേ
ആശാ നാളമേ അഭയം നൽകണേ

ആ ആ ആ ലല്ല ലല്ല ലല്ല
അദ്ധ്വാനിച്ചിന്നോനും ഭാരം വഹിക്കുന്നോനും ആലംബം നീയല്ലോ
പ്രത്യാശിച്ചിടുന്നോര്‍ക്ക്‌ നിത്യരക്ഷയേകീടും ആനന്ദം നീയല്ലോ

കോറസ് : നിന്റെ ദിവ്യരാജ്യം മന്നിടത്തിൽ വരണം
നിന്റെ ഉള്ളം ഭൂവിലെങ്ങും നിറയാൻ
മണ്ണും വിണ്ണും പാടും നിന്റെ പുണ്യഗീതം
പാരിടത്തിൽ ദൈവരാജ്യം പുലരാൻ
അന്നന്നുള്ള ദിവ്യഭോജ്യം ഞങ്ങൾക്കിന്നും നൽകിടേണം
താതനാം മഹേശനേ
ആബാ ദൈവമേ, അലിയും സ്നേഹമേ
ആശാ നാളമേ അഭയം നൽകണേ