സ്റ്റീഫി, റോസ് ഭവൻ

Name in English: 
Steephi Rose bhavan