സോഫിയ വർഗ്ഗീസ്

Name in English: 
Sofia Varghese
Sofia Varghese
Alias: 

എൻ എഫ് വർഗ്ഗീസിൻ്റെ മകൾ