മുരുകൻ എ കാട്ടാക്കട

Name in English: 
Murukan A Kattakada