രാജലക്ഷ്മി ആർ എസ്

Name in English: 
Rajalakshmi RS
Artist's field: 
Alias: