മാളവിക എസ്

Name in English: 
Malavika S
Artist's field: 
Alias: 

ചിത്രഹാർ എന്ന ആന്തോളജി ചിത്രത്തിലെ ഹാമിയ എന്ന ഉപചിത്രത്തിലെ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു.