ജീത് മിനിഫെന്‍സ്

Name in English: 
Jeet Minifence

ഒരു ഫോറൻസിക് സർജനായ ജീത് മിനിഫെൻസ് തന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കു തന്നെ നാടകരംഗത്ത് സജീവമാണ്.