അബ്ബാസ് പാണാവള്ളി

Name in English: 
Abbas Panavally

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം