സി മനോഹർ

Name in English: 
C Manohar

അസി. വസ്ത്രാലങ്കാരം