കെ വി ബിജോയ്‌

Name in English: 
KV Bijoy
Artist's field: 

കെ വി ബിജോയ്‌,നമസ്തേ ബാലി സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ