അൻവർ സാദിഖ്

Name in English: 
Anwar Sadiq
Artist's field: 

അൻവർ സാദിഖ് , ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ

Anwar Sadiq