നാഷണൽ ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ

Name in English: 
Nationaol Photo Studio