സി എൻ വെങ്കട്ട് സ്വാമി

Name in English: 
C N Venkat Swamy