കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ

Name in English: 
Kureepuzha Sreekumar
Kureepuzha Sreekumar
Artist's field: 

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തനായ കവിയാണ്. “ചായില്യം” എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചു