അമിതാബ് ബച്ചൻ

Amitabh Bachchan

കാണ്ഡഹാർ എന്ന മേജർ രവി ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.