ഏബിൾ ബെന്നി

Name in English: 
Able Benny
Alias: 

ഫെഫ്ക ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ക്യാമറാമാനമായ കോതമംഗലത്തെ ബെന്നി ആർട്ട് ലൈന്റെ മകനും “പൂനെ സാം ചർച്ചിൽ മോഡൽ അക്കാഡമിയിലെ ” മോഡലുമായ ഏബിൾ ബെന്നി

Able Benny