വശ്യവചസ്

Vashyavachas
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 3
തിരക്കഥ: 3